معصومی, علی, دانشگاه پيام نور, ایران، جمهوری اسلامی