نخزری مقدم, علی, دانشگاه گنبد کاووس, ایران، جمهوری اسلامی