چراتی, علی, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران, ایران، جمهوری اسلامی