کاشانی, علی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران، جمهوری اسلامی