مقصودی, عیسی, دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران، جمهوری اسلامی