دره کی, غلامرضا, دانشگاه بیرجند, ایران، جمهوری اسلامی