خطیب, فاطمه, ولی عصر رفسنجان, ایران، جمهوری اسلامی