قریشی, فاطمه, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی