چهارلنگ بدیل, فاطمه, دانشگاه ایلام, ایران، جمهوری اسلامی