یقینی, فرامرز, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران، جمهوری اسلامی