پاک نژاد, فرزاد, دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران، جمهوری اسلامی