پاک نژاد, فرزاد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران، جمهوری اسلامی