پور امیر, فرزین, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی