پورامیر, فرزین, مؤسسه تحقیقات برنج کشور, ایران، جمهوری اسلامی