قادری فر, فرشید, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران، جمهوری اسلامی