ملتی, فریدون, دانشگاه فردوسي، دانشكده منابع طبيعي, ایران، جمهوری اسلامی