پرویز, لاله, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران، جمهوری اسلامی