مهراوران, لیلا, دانشگاه زابل, ایران، جمهوری اسلامی