خطبایی, مجتبی, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی