آقاعلیخانی, مجید, دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران، جمهوری اسلامی