آقاعلیخانی, مجید, دانشگاه تربیت مدرس, ایران، جمهوری اسلامی