دشتی, مجید, مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي, ایران، جمهوری اسلامی