دشتی, مجید, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, ایران، جمهوری اسلامی