نبی پور, مجید, دانشگاه شهيد چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی