قرینه, محمد حسین, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین, ایران، جمهوری اسلامی