چایی چی, محمد رضا, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج, ایران، جمهوری اسلامی