یزدان پناه, محمد رضا, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی