قبادی, محمداقبال, دانشگاه رازی, ایران، جمهوری اسلامی