ناصری پوریزدی, محمدتقی, دانشگاه فردوسي مشهد, ایران، جمهوری اسلامی