مصطفوی, محمدجواد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی