قرینه, محمدحسین, دانشگاه رامین اهواز, ایران، جمهوری اسلامی