چایی چی, محمدرضا, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج, ایران، جمهوری اسلامی