ابوطالبیان, محمدعلی, دانشگاه بوعلی سینا, ایران، جمهوری اسلامی