آرمین, محمد, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار, ایران، جمهوری اسلامی