خادم پیر, محمد, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران، جمهوری اسلامی