خیرخواه, محمد, مجتمع آموزشی عالی شیروان, ایران، جمهوری اسلامی