کافی, محمد, دانشگاه فردوسي مشهد, ایران، جمهوری اسلامی