یزداندوست همدانی, محمد, دانشگاه رازی, ایران، جمهوری اسلامی