یزداندوست همدانی, محمد, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان, ایران، جمهوری اسلامی