خرمي وفا, محمود, دانشگاه رازی, ایران، جمهوری اسلامی