خرمی وفا, محمود, دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران، جمهوری اسلامی