ناظری, محمود, مرکز تحقیقات کشاورزی, ایران، جمهوری اسلامی