درانی نژاد, مریم, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی