آزاد, مسعود, دانشگاه فردوسي مشهد, ایران، جمهوری اسلامی