احمدی, مسعود, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, ایران، جمهوری اسلامی