خزاعی, مسعود, دانشگاه بیرجند, ایران، جمهوری اسلامی