قدسی, مسعود, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی