قدسی, مسعود, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, ایران، جمهوری اسلامی