قادری زفره ای, مصطفی, دانشگاه یاسوج, ایران، جمهوری اسلامی