قلی زاده, مصطفی, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی